CỬA SỔ SAVIO MỞ QUAY + LƯỚI MUỖI CÔN TRÙNG S65MQ-L