sổ lùa 3 cánh có khung bảo vệ

sổ lùa 3 cánh có khung bảo vệ